Biesbosch Museum

Werkendam
Biesbosch Museum
Hilweg 2
4251 MT Werkendam

Het gebied heeft tot 1970 in open verbinding met de zee gestaan. De Biesbosch is lange tijd één van de weinige zoetwatergetijdendelta's in de wereld geweest. De afsluiting van het Haringvliet in 1970 zorgde er­voor dat het gebied niet langer onder invloed van eb en vloed stond.

De Stichting Biesbosch Museum exploiteert sinds 1984 het Biesbosch Museum. Biezen (aan de bies dankt het gebied zijn naam), riet en wilgenhout groeien deels spontaan, maar werden in belangrijke mate door de mens aangeplant. Het oogsten en verwerken van deze materialen vormde voor veel bewoners in en rond de Biesbosch het belang­rijkste middel van bestaan.

Centraal in het Biesbosch Museum staat de wijze waarop de mens in en rond het gebied zijn brood verdiend heeft. Er is te zien onder welke, vaak mensonterende, omstandighe­den de griendwerker 's winters het wilgen­hout in de grienden hakte; hoe de biezen- en rietsnij­ders hun materiaal oogstten; welke gereed­schappen men gebruikte; waar de griendwerkers, die de hele week in het gebied verbleven, in woonden en wat elke g­riend­werker in zijn "kooikist" van huis meenam.

Nadat het hout, de biezen en het riet gewonnen waren, werd het uit de Biesbosch vervoerd en afgeleverd bij bedrijfjes gelegen aan de rand van de Biesbosch. Daar verwerkten biezenmatters, mandenmakers, hoepelmakers en kuipers de materialen. De werkplaatsen en gereed­schappen van deze zeer specifieke ambachten, die in veel gevallen totaal verdwenen zijn, zijn in het mu­seum te zien. Twee bijzondere poppenver­zamelingen geven een indruk van de aard van de werkzaamheden van de ambachtslieden. Ook te zien is hoe, in een later stadium, veel hout zijn bestemming vond in de zink­stukken die in de waterbouw gebruikt werden.

De Biesbosch staat tegenwoordig bekend als recreatie­gebied. Het verdwijnen van eb en vloed heeft het ge­bied voor vrijwel iedereen toegankelijk gemaakt. De vroegere ontoe­gankelijkheid, veroorzaakt door het getij, heeft er in de Tweede Wereldoorlog voor gezorgd dat de Duitse bezetters het gebied niet onder controle hebben kunnen krijgen. De Biesbosch was een ideaal onderduikadres. I

n het laatste jaar van de oorlog zijn zelfs 70 Duitse soldaten krijgsgevangen gemaakt en verborgen gehouden. Als eind 1944 het zuiden van Nederland bevrijd is, en het gebied boven de Amer, in­clusief de Biesbosch, nog bezet is worden door het verzet de zgn. crossings georganiseerd.

Er wordt ver­schillende malen van bevrijd naar bezet gebied en vice versa gevaren om enerzijds mensen in gevaar en spionagemateriaal naar bevrijd Nederland te brengen en medi­cijnen van bevrijd naar bezet Nederland te trans­porte­ren. Het museum biedt hier ruime aandacht aan.

In het museum wordt vanzelfsprekend ook aandacht be­steed aan de rijke flora en fauna van de Biesbosch. Ook de vis- en vogelstand is beïnvloed door de veran­derde omstan­digheden. Vooral de soortenrijkdom aan vis is door het afsluiten van de verbinding met zee sterk afgenomen.

In een oeveraquarium wordt getracht van elke vissoort die ooit in de Biesbosch voorgekomen is een geprepareerd exemplaar te huisvesten. Een drie meter lange steur is het middelpunt van dit paludari­um, waarin zo'n 20 overige soorten te zien zijn.

In de vaste collectie is verder aandacht voor visse­rij, stroperij, waterwinning en het uitzetten van de bever.Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan natuurontwikkeling en rivierverruiming waardoor het natuurgebied steeds uitgestrekter wordt.

De Stichting Biesbosch Museum beheert tevens een naast het museum gelegen grienden­complex, De Pannekoek. Ieder jaar wordt de rietkraag aan het water gesneden en een deel van het griendencomplex gehakt. Op dit gebied, waar ook een wilgentuin, een vangpijp van een eendenkooi en klepduikers te zien zijn, is een wandeling van twee kilometer uitgezet.

Het museum is zowel toegankelijk vanaf de weg als van het water en is een prima uitvalsbasis voor een wandeling variërend in lengte van 2 tot 20 km.

Bezoek de website >>

Boot door de biesbosch
Oude foto
Meneer in boot
Boot

    Reviews van Biesbosch Museum

    Schrijf een review!

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    * verplichte velden